facebook

ДепартаментМузика

Актуално

dsc0328_678x410_crop_478b24840a
26.03.2016 13:00

Семинар „Електронното звукоизвличане и новите форми на звукова артикулация“

Семинар „Електронна музикална интерпретация“ в рамките на „Музикални субхоризонти“, постоянен семинар на департамент „Музика“

Корпус 1, зала 505

Организатор:
департамент „Музика“
УПИЗ за компютърно музициране и компютърна звукообработка към БФ

Водещ:
гл. ас. д-р Росица Бечева

С участието на студенти от специализация „Електронна и компютърна музика“

В своето девето представяне, семинарът „Електронна музикална интерпретация“, провеждан в рамките на „Музикални субхоризонти“ – постоянен семинар на департамент „Музика“, насочва вниманието върху различните аспекти на взаимовръзка музика – технология, върху смисловия обхват и значение на понятието „звукоизвличане” – в исторически и съвременен аспект, в контекста на акустичното и електронното музициране. Обект на разглеждане са и понятия като „фактура“ „текстура“, новите явления в музикалната стилистика и представянето на електронния звук, интерпретацията на звуковите явления в полето на различни жанрове из областта на електронната и компютърната музика, изпълнителската практика и композиторското творчество, ролята на възпроизведения звук за формиране на слухови представи и в комуникационен план.