facebook

ДепартаментМузика

Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова e музиколог, професор в сектор „Музика” при Института за изследване на изкуствата – БАН (от 2008 до сега) и департамент „Музика“ на Нов български университет (2010 – 2019). Хоноруван професор в НБУ (след 2019).

 

Родена на 4.02.1954 г., в гр. София.

 

Завършва Музикалната академия през 1977 г. – музикознание, „история на музиката“.

 

През 1985 г. защитава докторска дисертация на тема „Военните духови оркестри в България и техният репертоар – 1879 – 1944 година“ като редовен докторант в тогавашния Институт за музика при БАН (днес сектор „Музика“ в Института за изследване на изкуствата, в който работи от 1 февруари 1982 г. до днес).

 

През 2005 г. защитава дисертация за присъждане на научната степен „доктор на изкуствознанието“ на тема „Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации“.

 

Главен редактор на академичното списание „Българско музикознание“, издание на Института за изследване на изкуствата – БАН (от 2006 досега).

 

Председател на секция „Музиколози“ и член на Управителния съвет на Съюза на българските композитори (1999 – 2002; 2002 – 2005; 2008 – 2011, от 2017 до сега).

 

Член на УС на фондация „Петко Груев Стайнов“.

 

Автор на книги и над 80 студии и статии, посветени на българското композиторско творчество и изпълнителско изкуство, публикувани в български и чуждестранни печатни научни тематични сборници, енциклопедични издания и други, както и в интернет издания; на учебници за общообразователните училища и учебни материали и др.

Автор на множество публицистични и музикалнокритични материали в списанията „Българска музика“, „Музикални хоризонти“, „Български музикални хроники“, във вестниците „Музикален живот“, „Музика VivaИ“, „Култура“ и др.

 

Авторски трудове (подборно):

 • „Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България – средата на XIX – края на ХХ век“ (София, 2000)
 • „Енциклопедия български композитори“ (София: СБК, 2003), публикувана на български и на английски език. Автор и съставител.
 • „Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации“ (София, ИИзк БАН, 2004)
 • „Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев“ / Die Welt Meiner Muzik. Der Komponist Vladimir Panchev. (Съавт. с д-р Албена Найденова.) София: Марс 09, 2008.
 • „Концептът нова звукова сетивност – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов“ (София: ИИИзк БАН, 2019)„ Петко Стайнов в паметта на времето“. Автор и съ-съставител. София: Фондация „Петко Груев Стайнов“, Исторически музей ‚Искра“ – Казанлък, 2009.
 • „Архивът на Петко Стайнов: непознати страници“. Автор и съставител. София: Фондация „Петко Груев Стайнов“, 2012.Ръководител на авторски колектив на учебници по Музика 1. – 10. клас на издателство „Булвест 2000“.
 • Сценарист на документален филм „120 години Петко Стайнов“, режисьор Людмил Колев, оператор Михаил Георгиев, продуцент „Едита Груп“ ООД – Анелия Дошева.

 

Редактор на над 20 книги и сборници, като монографичните изследвания: А. Петрова „Композиторът Лазар Николов”, 2003 (ред.); А. Палиева „Homo musicus между Балканите и Европа”, 2006 (ред.); Георги Чендов – „Пауново перо” (за Русенската опера), 2007 (ред.); сборника „Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации, 2005 (съст. и ред.), Илия Врачански - „Андрей Врачански - познатият и непознатият” (на български и на френски език), 2012; „Нови идеи в музикознанието“ 2006, 2008, 2010, 2012, 2014/2016 (СБК); „Музика – образование – просветителство“, 2007 (СБК), „Млад научен форум за музика и танц“ (НБУ, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) и др.

 

Експертна дейност:

 • Председател на експертни комисии в програма „Култура“ на Столична община, Министерство на културата, Национален фонд „Култура“ и др.

 

Участие в научни експертни звена и научни журита:

 • Член на Специализирания научен съвет по „Музикознание и музикално изкуство“ (2006 – 2008) и член на Специализираната комисия на ВАК по „Музикознание и музикално изкуство“ (2008 – 2010).
 • Член на Eкспертната група по процедура за програмна акредитация на професионалното направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство” от област на висшето образование 8. Изкуства в АМТИИ – Пловдив, 2014.
 • Многократно член на научни журита за придобиване на научната степен „доктор“, научната и образователната степен „доктор“ и в процедури за академично израстване в НБУ, институти на БАН (ИИИзк БАН, ИЕФЕМ) и висши учебни заведения (НМА „Проф. П. Владигеров“, АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“ – Пловдив, ВтУ „Св. св. Кирил и Методий“).

 

Награди и отличия:

Носител на наградата за критика и публицистика „Владимир Башев“ (1989), „Кристална лира 2004“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци, награди на Министерство на културата и „Класик ФМ“ радио, награди на СБК за музиколожко творчество „Книга на годината“ (2000, 2003, 2004, 2010, 2012), „Златното петолиние 2005“ и др.